Facebook

Metody psychoterapii stosowane w Ośrodku

Jestem właścielem Ośrodka oraz dyplomowaną absolwentką studiów podyplomowych w paradygmacie integracyjnym - stąd nazwa Ośrodka jako Ośrodka Psychoterapii Integracyjnej. Paradygmat integracyjny łączy dorobek teoretyczny i praktyczny różnych metod psychoterapii. 


Integracyjne podejście w psychoterapii ma swoje korzenie w przekonaniu specjalistów, że żadna konkretna jedna metoda terapeutyczna nie jest wystarczająco dobra dla wszystkich pacjentów i wszystkich problemów. Metaanalizy badań nad skutecznością różnych metod psychoterapii pokazały ich równorzędność wobec siebie. Psychoterapeuci pracujący z wykorzystaniem paradygmatu integracyjnego dostosowują metody do pacjenta, jego indywidualnej osobowości i trudności. To czyni te podejście najbardziej owartym i elastycznym wobec przychodzącego po pomoc człowieka i jego potrzeb. Zgodnie ze standardami merytorycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracuję w stałej superwizji klinicznej: Prof. J.Cz.Czabały /superwizor rekomendujący w certyfikacji/ oraz dr. n. med. W. Simona /w kontynuacji/, a także superwizji  w nurcie EFT / Ośrodek INTRA/.

 

 

Praktykę kliniczną weryfikują na superwizjach oraz w toku innych form szkolenia pozostałe osoby Zespołu. Każda z nas pracuje w swoim indywidualnym stylu diagnostyczno - terapeutycznym, którego osią jest humanistyczne podejście do klienta / pacjenta, a bazą merytoryczną metody usytuowane w modelu terapii integracyjnej. Metody, którymi diagnozujemy i leczymy stosujemy zgodnie z kwalifikacjami formalnymi i doświadczeniem. 

 

W Zespole zwracamy szczególnie uwagę na jakość kontaktu psychoterapeutycznego. Badania nad skutecznością psychoterapii wykazały, że jest on jednym z istotniejszych czynników leczących. Razem z pacjentem rozmawiamy nie tylko o tym, co dzieje się w jego życiu, o jego przeszłości, myślach, uczuciach, ale także o tym, co dzieje się pomiędzy nami. Jest to źródłem wartościowego korektywnego doświadczenia.


Metody, którymi leczymy to:

 


Psychoterapia jest procesem rozłożonym w czasie, w którym wyodrębnia się następujące fazy współpracy:


Budowanie relacji terapeutycznej jest jednym z pierwszych oddziaływań terapeutycznych. Terapeuta stara się stworzyć atmosferę szacunku i zrozumienia tak, by Pacjent mógł poczuć, że znajduje się  miejscu dla siebie bezpiecznym, w relacji z życzliwie usposobioną wobec niego osobą. Jest to niezbędne w celu realizacji dalszych celów współpracy - elementów procesu leczenia.

 

Terapeuta prosi, aby Pacjent opisał swoje objawy lub / i problemy, z którymi przyszedł oraz to, jak rozumie ich przyczynę. W dalszej rozmowie terapeuta zaprasza Pacjenta do zwierzeń dotyczących obrazu dzieciństwa oraz aktualnego życia. Wspólnie weryfikujemy -  szacujemy możliwy związek tego, co kiedyś, z tym, co teraz. Ustalamy kierunek współpracy - pożądane efekty oraz wskazane metody terapii. W toku dalszej współpracy mogą one ulec nieznacznej modyfikacji - ponieważ proces terapeutyczny ma charakter elastyczny i priorytetowo traktuje aktualne dopasowanie. W wyborze technik terapeutycznych decyduje charakter objawu lub / i problemu, profil osobowości Pacjenta, jego zasoby, dotychczasowe doświadczenia, także w zakresie terapii, jego gotowość do wglądu, wsparcie w otoczeniu, stan zdrowia fizycznego. Stan zdrowia cielesnego jest także obszarzem rozmowy na etapie diagnozy i formułowania celów. Niektóre ze schorzeń oraz leki mogą odgrywać istotną rolę w kształtowaniu samopoczucia - na przykład zaburzenia czynności tarczycy. Nie należy tego pomijać.

 

Na ogół interwencje terapeutyczne zaczynają się od technik terapii poznawczo - behawioralnej /w skrócie CBT od ang. Cognitive Behavior Therapy/. Skupiamy się na dominujących myślach oraz przekonaniach u Pacjenta. Sprawdzamy, czy bardziej oddają one poczucie Pacjenta, czy fakty. Sprawdzamy jak wpływają na zachowanie Pacjenta i jego samopoczucie. Wdrażamy procedurę poznawczej restrukturyzacji - Pacjent uczy się  myśleć nie emocjonalnie, lecz racjonalnie, opierać się na faktach, zamiast na poczuciu. Skupiamy się na zachowaniu Pacjenta. Sprawdzamy, czy jest adaptacyjne, czy nie. Jeśli reakcje Pacjenta są dysfunkcjne: wdrażany procedurę modelowania - Pacjent uczy się nowych zachowań, wdrażamy procedurę systematycznej desensytyzacji - Pacjent oducza się lęku w oparciu o wypracowany schemat ćwiczeń. Na ogół Pacjent ma określone zadania - pracę domowę do wykonania na następną sesję w oparciu o konkretne sytuacje z życia. 

 

Jeśli modyfikacje poznawcze i behawioralne są niewyczerpujące - pomimo wglądu i szczerej woli pracy Pacjenta - brak spodziewanych efektów leczniczych kierujemy uwagę na głębszą - emocjonalną wartstwę objawu lub / i problemu. Wprowadzamy techniki terapii skoncentrowanej na emocjach /z ang. Emotion Focused Therapy - EFT /Weryfikujemy na ile objawy lub / i problem oddają  adaptacyjne i nieadaptacyjne doświadczanie emocjonalne, weryfikujemy emocje pierwotne i wtórne, także instrumentalne. Aby pozbyć się problemu lub / i objawu wdrażamy techniki terapeutyczne oparte na psychodramie. Zakładają one ponowne przeżycie trudnej - urazowej sytuacji z przeszłości /poprzez przywołanie wspomnień i emocji, obrazu/, która zalega i wpływa źle na teraźniejszość. Jest to dość głęboki i intymny proces. Jest w stanie przynieść bardzo dobre efekty lecznicze. Z uwagi na intensywność procesu leczenia na tym etapie czasem może zaistnieć potrzeba zwiększenia częstotliwości sesji - na przykład do dwóch tygodniowo.


Zmiana w sposobie myślenia, zachowania oraz w sferze doświadczania - emocji niesie ze sobą rekonstrukcję narracji osobistych. Pacjent oswobadza się z dotychczasowych narracji -  dysfunkcyjnych schematów. Weryfikujemy, jakie to schematy. Budujemy obraz funkcjonowania w nowej psychicznie sytuacji. Wracamy do sesji co tydzień. 

 

Omawiamy cały proces leczenia, sprawdzamy, czy są tematy, które wymagają jeszcze uwagi. Ustalamy, jak utrzymać zmianę, jak zapobiegać nawrotom objawów oraz problemów, które były motywem rozpoczęcia terapii. Kończenie terapii jest ostatnim, ale także bardzo ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych - Pacjent uczy się samodzielnego radzenia sobie. Zmieniamy częstotliwość sesji - z reguły spotykamy się nie co tydzeń, lecz co dwa lub co miesiąc, kolejno co kilka miesięcy. Kończenie terapii jest też ważnym doświadczeniem życiowym - Pacjent uczy się, że pewne sprawy i wydarzenia, także dla niego dobre, muszą się skończyć, że trwanie jest nierozwojowe. Obejmuje to jak najbardziej relację terapeutyczną.


Istotnym elementem i jednocześnie narzędziem terapeutycznym CAŁEGO procesu leczenia jest relacja terapeutyczna jako taka. Jest ona ważna - w odniesieniu do każdego z wyżej omówionych etapów. Pacjent może, na poziomie nieświadomym, doświadczać kontaktu z terapeutą i zachowywać, reagować wobec terapeuty, jak wobec kogoś bardzo dla siebie ważnego z przeszłości. Badanie - nazywanie tego wydarzenia i oddzielanie osoby terapeuty od osoby z przeszłości nazywa się przepracowaniem i stanowi także bardzo istotne narzędzie psychoterapii, które jest narzędziem typowym dla terapii psychoanalitycznej. Relacja i empatia oraz inne interwencje terapeuty stanowią ważne narzędzie korektywne biorąc pod uwagę częste urazowe ślady ważnych relacji z dzieciństwa, gdzie zabrakło uwagi /.../. Takie podejście do relacji oparte jest na nurcie humanistycznym oraz Terapii Skoncentrowanej na Osobie Rogersa. 

 

Psychoterapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to metoda psychoterapii z założenia krótkoterminowa, która w odróżnieniu od wyżej omówionych metod, nie skoncentruje się na przyczynach objawów, na analizie myśli, zachowań, emocji i analizie dzieciństwa, na przeniesieniu, lecz na obrazie przyszłości, wydobywaniu i promowaniu zasobów Pacjenta i kreowaniu konkretnych działań, które są w stanie doprowadzić do oczekiwanych przez Pacjenta efektów.  Metoda ta może być elementem procesu psychoterapeutycznego jako takiego, może także być odrębną i wyłączną metodą w kontakcie z Pacjentem /co dotyczy praktyki klinicznej mgr Marioli Marcinkowskiej/. W podejściu TSR mówimy o współpracy Klienta i terapeuty, akcentując fakt, że nie traktujemy osoby przychodzącej po pomoc jako osoby chorej /Pacjenta/. 

 

 


 Rejestracja: 506 159 525 terapia on-line:  • Skype 


  • WhatsApp 


  • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER